Noteikumi

1. LIETOŠANAS NOTEIKUMI

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

PICK-FREE ir sludinājumu izvietošanas platforma, kurā jūs varat par brīvu atdot sev piederošas mantas un piedāvāt bezmaksas pakalpojumus, vai sameklēt kādu sev nepieciešamu mantu, pakalpojumu, ko kāds cits piedāvā par brīvu.

Pieļaujama ir tikai mantu un pakalpojumu atdošanu un piedāvāšana par brīvu. Sludinājumi, kuros minēta apmaiņa vai samaksa, var tikt izdzēsti bez brīdinājuma.

Portāla PICK-FREE darbību nodrošina SIA “AT SURVEY”, reģ.nr. 42403027458, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 108-29, Rēzekne, LV-4601, Latvija.

Portālā var reģistrēties ikviens, kurš vēlas kaut ko atdot par brīvu vai atrast kādu sev vēlamu mantu vai pakalpojumu.

Portāla veidotāji neuzņemas atbildību par sludinājumos izvietoto informāciju. Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par sludinājuma saturu, LR likumdošanas, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju noteikumu ievērošanu.

Izveidojot profilu vietnē PICK-FREE, lietotājs apliecina, ka viņa sniegtā informācija ir patiesa un ka lietotājs piekrīt PICK-FREE lietošanas noteikumiem, kā arī uzņemas atbildību par darbībām, kas saistītas ar vietnes izmantošanu.

Lietotājs uzņemas atbildību par to, lai profila informācija un ievietoto sludinājumu saturs būtu patiesi.

PICK-FREE administrācija nav atbildīga par zaudējumiem vai neērtībām, kas varētu rasties saistībā ar ievietoto sludinājumu saturu, lapas darbību vai tās nepieejamību.

PICK-FREE administrācija nesniedz konsultācijas jautājumos, kas neattiecas uz PICK-FREE darbību, kam nepieciešams profesionāls novērtējums vai kas neietilpst PICK-FREE kompetencē.

PICK-FREE administrācija ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas PICK-FREE portālā.

PICK-FREE apstrādā un uzglabā jūsu datus saskaņā ar privātuma politiku.

PICK-FREE ir tiesības neizskatīt lietotāja ziņojumu, ja tas nesatur pietiekami daudz informācijas, kas nepieciešama tā izskatīšanai, ja tas satur nepatiesu informāciju vai dokumentus, kam nepiemīt ticamības pazīmju, ja ziņojums satur apvainojumus vai draudus.

SLUDINĀJUMU IEVIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietotājam ir tiesības izvietot sludinājumus, kā arī lietot atsevišķus pakalpojumus tikai pēc reģistrācijas PICK-FREE portālā, vai autorizējoties ar sociālo tīklu starpniecību.

Sludinājums nedrīkst saturēt pretlikumīgu, apvainojošu vai krāpniecisku informāciju gan tekstā, gan pievienotajā attēlā. Sludinājumu saturs nedrīkst pārkāpt ētikas, cilvēktiesību, tikumības vai pieklājības normas. Sludinājums nedrīkst ietvert erotiska vai pornogrāfiska rakstura informāciju un attēlus, nav atļauts reklamēt erotiska vai pornogrāfiska rakstura pakalpojumus.

Sludinājumā nedrīkst tikt pieprasīta pilnīga vai daļēja priekšapmaksa par piedāvāto produktu vai pakalpojumu. Tas nedrīkst saturēt uzaicinājumu jebkādā formā vākt ziedojumus, noguldījumus vai veikt iemaksas.

Sludinājums nedrīkst ietvert norādi uz interneta vietni, kas nav saistīta ar sludinājuma saturu, kā arī saiti uz interneta vietni ar novecojušu informāciju, daudziem reklāmas baneriem, saitēm uz citām interneta vietnēm.

PICK-FREE ir tiesības bez brīdinājuma dzēst sludinājumu, ja sludinājumā iekļauta nesaskaņota reklāma (saites, logotipi, uzsaukumi), kā arī ja sludinājumā ievietotas mantas, kas klasificējamas kā atkritumi, būvgruži vai nelietojamas mantas.

PICK-FREE ir tiesības dzēst sludinājumu, ja par to tiek saņemtas vairākas sūdzības.

Ja jūsu sludinājums tiek dzēsts vai bloķēts, tas nozīmē, ka jūs esat pārkāpis minētos noteikumus.

 

2. PRIVĀTUMA POLITIKA

1. DEFINĪCIJAS

Pārzinis - Jūsu Personas datu Pārzinis ir SIA “AT SURVEY”, kurai esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras Pakalpojumus jūs (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras patiesais labuma guvējs jūs esat) plānojat izmantot.

Pakalpojums: Jebkurš “PICK-FREE” ­sniegts pakalpojums.

Personas dati: jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu

Personas datu apstrāde: jebkāda ar personas datiem veikta darbība, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, piekļuve, pārveidošana, dzēšana, izpaušana, nodošana, ierobežošana un citas darbība

Klients Fiziska persona vai “Jūs”, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot Pakalpojumu. VDAR Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula

Klienta dati: jebkāda informācija par klientu, tajā skaitā klienta personas dati un jebkāda konfidenciāla informācija par klientu

Sensitīvi personas dati: personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi.

2. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Mēs vēlamies piedāvāt Jums piemērotākos produktus un pakalpojumus. Lai to izdarītu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Procesa caurskatāmība un datu privātums mums ir svarīgs, tāpēc gribam, lai Jūs zinātu, kā un kāda iemesla dēļ mēs krājam un analizējam Jūsu datus.

Kā mēs apstrādājam personas datus

Mēs to uzkrājam tad, ja Jūs piesakāties mūsu pakalpojumiem un produktiem vai jau tos izmantojat, vai ja sazināties ar mums.

Mēs apstrādājam Jūsu datus, piemēram, tāpēc, lai sniegtu savus pakalpojumus, izpildītu regulatora prasības vai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs neuzglabājam Jūsu datus ilgāk, nekā nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai. Vairumā gadījumu mums jāievēro likumi un noteikumi, kas regulē konkrēto uzkrāto datu glabāšanu.

Jūs esat savu personas datu īpašnieks, un mēs gribam, lai Jūs zinātu, ka mēs cienām Jūsu privātumu. Tāpēc esam atjaunojuši savu Privātuma politiku. Varat sazināties ar mums katrā laikā, ja rodas jautājumi.

PICK-FREE” (turpmāk arī “mēs”, “mūsu”, “PICK-FREE” vai “mums”), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. “PICK-FREE” veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti. Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

3. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota? Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot “PICK-FREE” pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu Pakalpojumu (piemēram, kāds priekš Jums ir iegādājies Pakalpojumu). Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja jūs esat sniedzis un/vai “PICK-FREE” iegūst jūsu Personas datus.

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti? Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir atkarīgs no Pakalpojumu veida un attiecībām ar “PICK-FREE”. “PICK-FREE” pamata darbība saistīta ar bezmaksas lietu un pakalpojumu piedāvāšanu. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai nodrošinātu un uzlabotu šos Pakalpojumus. Turklāt “PICK-FREE” apstrādā arī savu korporatīvo, privāto klientu un piegādātāju pārstāvju personas datus.

Mūsu apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju:

 • identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods (nacionālais identifikācijas numurs, klienta identifikācijas numurs, darbinieka kods), dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese, saziņas valoda;
 • digitālie identifikācijas dati, piemēram, sociālo mediju vai Skype personas identifikators.

Kādā veidā “PICK-FREE” vāc manus Personas datus? Pamatā “PICK-FREE” iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja jūs:

 • piesakāties Pakalpojumu saņemšanai;

 • sazināties ar “PICK-FREE” (piemēram, apmeklējat mūsu tīmekļa vietni), vai kādu citu iemeslu dēļ sniedzat “PICK-FREE” savu kontaktinformāciju;

 • parakstot dažādus līgumus, kuros otra līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses pārstāvis var nebūt Klients (piemēram, līgums, vienošanās, kas noslēgta ar juridisku personu, norādot kontaktpersonu vai pārstāvju datus). “PICK-FREE” uzņēmuma ietvaros visām “PICK-FREE” struktūrvienībām ir piekļuve Personas datiem, kas atklāti “PICK-FREE”, ciktāl šāda piekļuve nepieciešama administratīviem nolūkiem vai arī “PICK-FREE” leģitīmajās interesēs. Mēs iegūstam jūsu Personas datus no citiem ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem, citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, ja tas ir mūsu leģitīmajās interesēs vai arī piemērojamajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos;

 • Mēs apkopojam datus (sīkdatnes) par lietotāju saskarsmi ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm.

4. KĀDĒĻ “PICK-FREEAPKOPO UN APSTRĀDĀ MANUS PERSONAS DATUS?

Pirmkārt un galvenokārt, jūsu Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu jums sniegt Pakalpojumus. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami neatkarīgi no jūsu izvēlētā Pakalpojuma, piemēram, jūsu identifikācijas dati vai kontaktinformācija, saziņas valodas izvēle u.tml. Tomēr dažiem Pakalpojumiem, to rakstura dēļ būs nepieciešama papildu informācija.

Dati par to, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, un parādītu pielāgotu saturu.

5. REKLĀMA UN TIEŠAIS MĀRKETINGS

Kas saņem “PICK-FREE” reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumus? Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu Pakalpojumiem un saistītām kampaņām) tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no “PICK-FREE”. Šādi Klienti saņem “PICK-FREE” piedāvājumus un tiešā mārketinga paziņojumus, izmantojot izvēlētos saziņas kanālus. “PICK-FREE” var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm.

Kā es varu sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai? Klienti var sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai, parakstot tiešā mārketinga piekrišanas veidlapu vai pieprasot tiešā mārketinga ziņojumus ar mums noslēgta līguma ietvaros. Klienti, kuri jau saņem tiešā mārketinga ziņojumus no mums, arī turpmāk pēc VDAR stāšanās spēkā saņems šādus ziņojumus.

Kāda veida reklāmas un tiešā mārketinga aktivitātes veic “PICK-FREE”? “PICK-FREE” izsūta piedāvājumus un tiešā mārketinga ziņojumus. Pakalpojumi un produkti var tikt reklamēti arī dažādos “PICK-FREE” organizētos klientu pasākumos.

Vai es varu iebilst pret manu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem? Klientiem ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iebilst pret viņu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar “PICK-FREE” struktūrvienību, kuras tiešā mārketinga materiālus vairs nevēlaties saņemt. Klienti var atteikties no mūsu piedāvājuma, kā arī jebkuru citu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā.

6. PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA UN TO AIZSARDZĪBA

Kas var piekļūt maniem Personas datiem? Jūsu Personas datiem “PICK-FREE” ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts, tāpat jūsu Personas datiem var piekļūt “PICK-FREE” piesaistītas trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi nosaka vai atļauj normatīvie akti. Ja Personas datu Apstrādi “PICK-FREE” uzdevumā veic trešās personas, “PICK-FREE” piesaista tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta jūsu tiesību aizsardzība. Apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši nosacījumi, par kādiem vienojas “PICK-FREE” un šāds apstrādātājs.

Kādā veidā “PICK-FREE” aizsargā manus Personas datus? Lai pasargātu jūsu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

7. JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI

Kādas ir manas tiesības? “PICK-FREE” vēlas nodrošināt, ka Personas datu Apstrāde ir godīga un pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši jums ir:

 • tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus “PICK-FREE” apstrādā. Pēc jūsu pieprasījuma “PICK-FREE”: apstiprina, vai ar jums saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti. Informēt jūs par Apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem, sniedzot informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku automatizētu lēmumu gadījumā;

 • tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos; ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;

 • tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;

 • noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;

 • jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai Latvijā.

Pēc Datu subjekta pieprasījuma Pārzinis 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz pieprasīto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu.

8. CIK ILGI “PICK-FREEGLABĀ PERSONAS DATUS

Cik ilgi “PICK-FREE” glabā manus Personas datus? Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka “PICK-FREE”, un tas ir atkarīgs no attiecīgā līguma un Personas datu Apstrādes pamata. Lai saņemtu vairāk informācijas par glabāšanas laiku un principiem, saskaņā ar kuriem mēs nosakām mūsu apstrādāto Personas datu glabāšanas laiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība. Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp “PICK-FREE” un Klientu; tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus un tīmekļa vietnes, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir saistoši, mēs jūs informēsim par izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās stājas spēkā, izmantojot “PICK-FREE” mājas lapu, pasta pakalpojumus, e-pastu, ziņojumos vai citā mūsu izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc pieprasījuma arī mūsu klientu apkalpošanas vietās. Jums ir jautājumi? Ja jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar “PICK-FREE” veiktu jūsu Personas datu apstrādi vai jūs vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām, aicinām jūs sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu.

3. SĪKDATNES

KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatnes (turpmāk tekstā COOKIES) ir sīkas informācijas vienības, ko pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā apmeklējot mūsu vietni. Mēs izmantojam COOKIES savā vietnē.

KĀDS IR SĪKDATŅU NOLŪKS?

Mēs izmantojam COOKIES, lai saglabātu jūsu uzstādījumus un izvēlnes. Jūs varat atteikties no COOKIES saglabāšanas savā pārlūkprogrammā. Lielākoties, instrukcija kā nomainīt pārlūkprogrammas uzstādījumus atrodama rīkjoslā, zem „palīdzība”. Lai gan pēc tam jūs tāpat varēsiet apmeklēt vietni, iespējams, ka gadījumā, ja sīkdatnes nav akceptējušas konkrētus pakalpojumus vai daļas, vietne nedarbosies pilnvērtīgi. COOKIES noraidīšana ierobežo mūsu vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu. Ar jūsu atļauju mēs saglabājam jūsu datorā izsekošanas COOKIES.

Mēs izmantojam COOKIES, lai atcerētos, kurās lapās esat izveidojuši savu profilu. Šis profils nav saistīts ar jūsu vārdu, adresi, e-pastu vai cita veida personīgo informāciju.

VAI COOKIES ATPAZĪST MANI?

Nē. COOKIES nereģistrē ne jūsu vārdu, ne adresi, ne vecumu vai citu veida personīgo informāciju. Tās tikai atceras jūsu izvēlnes un intereses atkarībā no tā, kādi bijuši jūsu apmeklējuma vēsture mūsu vietnē.

FUNKCIONĀLĀS UN NEFUNKCIONĀLĀS COOKIES

Pastāv funkcionālās un nefunkcionālās COOKIES. Funkcionālās COOKIES nepieciešamas, lai vietne darbotos korekti vai pārliecinātos, ka vēlamā informācija tiek atainota pietiekami ātri un precīzi ikreiz, kad jūs apmeklējat mūsu vietni. Piemēram, jums nav jāievada detalizēta informācija par sevi, jānorāda sava izvēle vai jāmaina uzstādījumi katru nākamo apmeklējuma reizi. Nefunkcionālās COOKIES informē mūs par apmeklētāju skaitu vietnē un to, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Šo informāciju mēs varam izmantot lai uzlabotu vietnes darbību. Šī informācija automātiski pazūd tiklīdz jūs aizverat pārlūkprogrammu vai saglabājas datorā līdz pat 12 mēnešiem pēc pēdējā apmeklējuma.

FUNKCIONĀLĀS COOKIES:

 • atceras jūsu reģistrēšanās informāciju

 • garantē jūsu reģistrēšanās informācijas drošību

 • garantē vienveidību apmeklējot vietni

NEFUNKCIONĀLĀS (ANALĪZES) COOKIES:

 • veic vietnes apmeklētāju uzskaiti

 • reģistrē kā apmeklētāji izmanto vietni

 • uzlabo vietnes darbību

 • uzlabo jūsu kā lietotāja pieredzi vietnē

Svarīgi: Ziņojumi, kurus jūs sūtat izmantojot interneta pakalpojumus var tikt pārķertas tīklā. Kamēr ziņa nav nonākusi līdz mums – mēs nespējam garantēt konfidencionalitāti.

4. KONKURSU NOTEIKUMI
 1. Detalizēti noteikumi attiecas uz visiem konkursiem, kas tiek organizēti PICK-FREE portālā. Organizators – SIA “AT SURVEY” (tālāk – organizators), Atbrīvošanas aleja 108-29, Rēzekne, LV-4601, Latvija.

 2. Konkursos var piedalīties visi dalībnieki, kuri pareizi izpildījuši visus nosacījumus, kas norādīti precīzajā konkursā.

 3. Katrā konkursā, lai pieteiktos balvai, dalībniekiem jāizpilda konkursa aprakstā (ierakstā) norādītie uzdevumi. Dažādu konkursu uzdevumi var atšķirties.

 4. Konkursa standarta ilgums ir viena nedēļa, sākot no konkursa publicēšanas dienas (ja vien konkursa aprakstā nav norādīts citādi).

 5. Piedaloties konkursos, kas tiek organizēti PICK-FREE portālā, dalībnieki ar aktīvu dalību piekrīt, ka ir izlasījuši noteikumus, piekrīt un apņemas tos ievērot. Par dalībniekiem tiks pieņemtas tikai personas, kas atbilst visām šo noteikumu prasībām.

 6. Konkursa uzvarētāji tiek izvēlēti nejauši, izmantojot datorprogrammas (izņemot gadījumus, kad dalībniekus var sarindot no pirmās līdz pēdējai vietai).

 7. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti tā paša konkursa sadaļā, ja vien konkursa aprakstā nav norādīts citādi. Uzvarētāju vārdi tiek publicēti, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama PICK-FREE portāla lietotāju profilos.

 8. Pēc konkursa uzvarētāju paziņošanas, lai pretendētu uz balvu, portālā PICK-FREE administratori ar privātu ziņojumu sazinās ar uzvarētāju norādot viņu vārdu un konkursu, kurā viņi uzvarēja.

 9. Ja uzvarētājs 30 kalendāro dienu laikā pēc uzvarētāja paziņošanas nesazinās ar portāla administratoriem, balva tiks anulēta un uzvarētājs zaudēs tiesības pieprasīt balvas saņemšanu, maiņu vai citādu atlīdzināšanu.

 10. Balvu uzvarētājam nodod personīgi (piegādā kurjers). Lai iegūtu laimēto balvu, uzvarētājam konkursa organizatoram ir jāsniedz precīza adrese, pasta indekss, tālruņa numurs un cita nepieciešamā informācija, lai balva sasniegtu uzvarētāju. Ja uzvarētājs balvas nosūtītājam norāda nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu kontaktinformāciju, atkārtotas piegādes izmaksas būs jāsedz uzvarētājam.

 11. Balvas ir jāsaņem pašam uzvarētājam. Ja uzvarētājam nav iespējas saņemt balvu, viņam vai viņai ir jāpieraksta otras personas, kura saņems balvu, vārds un kontaktinformācija.

 12. Balvu ieguvēji vienojas un piešķir organizatoram un tā partnerim tiesības izmantot savus personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu un fotoattēlu, lai paziņotu balvu ieguvējus. Šādu informāciju var publicēt sociālajos medijos, presē un citos mediju kanālos, ievērojot Latvijas Republikas likumu.

 13. Konkursa organizators patur tiesības mainīt konkursu noteikumus pēc izmaiņu publiskas paziņošanas.